yapı

yapı ne demek, yapı nedir sorularına karşılık, 4 harfli yapı sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca yapı teknik teriminin Felsefe, Ruh Bilimi, Kimya, Toplum Bilimi, Jeoloji, Coğrafya, Mantık, Teknoloji, Gramer, Fiziksel Kimya, Güzel Sanatlar, İstatistik, Kent Bilimi, Metal Bilim, Zanaat kategorilerindeki anlamlarına ve yapı ile ilgili toplam 556 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

yapı
1

Coğrafya : Kayaçların ve onların oluşturdukları katmanlarında yerkabuğu içindeki düzeni, durumu.

2

Fiziksel Kimya : Öğecik ile özdeciklerin, eksicik ya da öğeciklerden oluşma biçimi.

3

Gramer : Belli bir dilin bölümlerini birbirine bağlayan ilişkiler bütünü. Söz gelişi, Türkçenin ses yapısı, seslerin birbiri ile ilişkilerine, şekil yapısı da ek ve köklerin karşılıklı ilişkilerine bağlı bir sistem, bir bütündür.

4

Güzel Sanatlar : (Mimarlık) Genel olarak dülger ve duvarcıların birlikte yaptıkları örek.

5

Kent Bilimi : Duvarlar ya da sütunlar üstüne oturtulmuş bir çatısı bulunan, insanların, hayvanların ve malların barınması ya da başka gereksinmeleri karşılamaları amacıyla yapılmış; bir yapıtasarcılık ürünü.

6

Kimya : Her tür dizge, bileşik, molekül, atom ve çekirdekten bir araya gelen nesne ya da parçaların birbirine göre oluşturdukları düzenlenim.

7

Mantık : Boş olmayan bir küme ile alanları bu küme içinde olan belli bağıntılardan oluşan dizge.

8

Metal Bilim : Metabilimde, genellikle içyapı yerine ve ona özdeş olarak kullanılan terim.

9

Metal Bilim : Belirli bir düzen içinde yapılmış olan.

10

Ruh Bilimi : Canlı bir varlığın ruh ve beden özellikleri bütünlüğünün özellikle kalıtımla ilgili olan yönleri.

11

Toplum Bilimi : Parçaları ve öğeleri arasında yasalılık, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge ya da bütün.

12

Teknoloji : 3- construction, 4- making

13

Teknoloji : genel uygulayım: a. Bir bütünü oluşturan parçaların düzenlenimi. b. Yapılış, kuruluş, oluş, yaratış; bunların biçimi. 2. a. fizik, kimya: Öğecik ve özdeciklerin, eksiciklerden, öğeciklerden oluşma biçimi. b. metalbilim: 1. Genellikle içyapı yerine ve ona özdeş olarak kullanılan terim. 2. Belirli bir düzen içinde yapılmış olan ürün, yapım vb. c. yerbilim: Kayaç kütlelerinin kıvrılma, kırılma gibi biçim değiştirme olayları ve iç itim sonucu birbiriyle ilgili durumları.

14

Teknoloji : mimarlık, bayındırlık: Barınmak, çalışmak ya da başka bir amaçla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık, bayındırlık yapıtı. 4. işleyim: a. Yapma, oluşturma. b. bk. yapım.

15

Jeoloji : Kayaç kütlelerinin kıvrılma, kırılma gibi biçim değiştirme olayları ve iç itim sonucu birbirleriyle ilgili durumları.

16

Zanaat : Duvar. (*Tavşanlı -Kütahya)

17

İstatistik : Bir örnekbiçimi oluşturan değişkenler arasındaki bağıntının örüntüsü. Etken çözümlemesinde yapı, değişkenler ve ortak etkenler arasındaki bağıntının örüntüsüdür. Her değişken ortak etkenlerin tümüne bağlı değilse yapı yalındır.

18

Ad : Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.

19

Ad : Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.

20

Ad : Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: Kırıkkale yapısı bir tabanca.

21

Ad : Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür

22

Ad : Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: Dil yapısı. Cümle yapısı.

23

Ad, Felsefe : Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.

24

Ad, Toplum Bilimi : Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

25

Gramer : Yelkenli, kayık.

26

Gramer : Bal peteği.

27

Gramer : Evin çatısı.

Kaynak : Türk Dil Kurumu

alan ne demek algısal yapı ne demek amaç nedir ana yapı nedir aşırı ısınmış yapı aşırı yaşlanmış yapı atom isminin anlamı ayrık yapı düzeni bağım tanımı bağıntı anlamı bağla ne demek bağlar nedir bağlayan tanımı bağlı anlamı barın tanımı başka ne demek bayındır anlamı bayındırlık nedir beden tanımı bedensel yapı sınıflaması belirli anlamı belli ne demek bırakılmış yapı biçim nedir biçim değiştirme bileşik tanımı bir küme anlamı birbiçimli yapı birbir ne demek birbiri nedir birlikte tanımı bitişik yapı anlamı bitişik yapı düzeni bölüm ne demek bünye nedir bütün ne demek canlı tanımı cümle anlamı çekirdekçik benzeri yapı çekirdeksel yapı çevrel yapı ne demek çokbarklı yapı nedir çokyapımlı yapı dallantılı yapı değil tanımı değiş anlamı değişken ne demek değiştirme nedir depreme dayanıklı yapı direksi yapı tanımı dizge anlamı dizimsel yapı ne demek dördüncül yapı nedir dramatik yapı tanımı durağan anlamı durum ne demek duvar nedir dülger nedir düzen tanımı düzgülü yapı anlamı düzlek yapı ne demek eğik yapı nedir eğreti yapı tanımı eksi anlamı eksicik ne demek eser isminin anlamı eseri nedir eş yapı tanımı etken anlamı etkin yapı kuramı etkin yapı teorisi evin tanımı ferritli yapı ne demek finansal yapı nedir fizik tanımı fiziksel yapı kaydı geçici yapı anlamı gelen ne demek genel nedir genellikle tanımı getirme anlamı gibi ne demek göre nedir gövde özekli yapı hayvan tanımı iç itim anlamı için ne demek içinde nedir içözekli küpsel yapı içyapı tanımı iğnemsi yapı anlamı ikili ekonomik yapı ikili iktisadi yapı ikili iktisadi yapı kuramları ikili yapı ne demek ikili yapı kuramları ikincil yapı nedir ilgi anlamı ilgili tanımı ilişki anlamı ince taneli yapı ince yapı ne demek insan nedir inşaat tanımı iri taneli yapı işleyim anlamı itim ne demek kaba yapı nedir kaçak yapı tanımı kalıtım anlamı kara yapı ne demek karşılık nedir karşılıklı tanımı katkılı yapı alanı katlaşık yapı anlamı katman ne demek katmanlı yapı nedir kayaç tanımı kayık anlamı kentsel yapı ne demek kırıkkale nedir kırıklı yapı tanımı kırılma anlamı kıvrılma ne demek kıvrımlı yapı nedir kimya ne demek komşu yapı tanımı konstrüksiyon anlamı konulma ne demek konut nedir köprü tanımı köşe yapı anlamı kuaterner yapı ne demek kullanılmak nedir kuruluş tanımı kurumsal yapı anlamı küme ne demek kütle nedir makas yapı tanımı mali yapı anlamı martensitli yapı menevişli yapı ne demek merkezsel yapı nedir metalbilim tanımı meydan anlamı mimar ne demek mimarlık nedir molekül tanımı molekülsel yapı nesne anlamı olan ne demek olarak nedir olay tanımı oluş nedir oluşma anlamı oluşturma ne demek ortak isminin anlamı ortay nedir ostenitli yapı tanımı oylum özekli küpsel yapı öğeciksel yapı anlamı örtük yapı çözümlemesi öz yapı ne demek özdeciksel yapı özel yapı alanı özgerilimli yapı parça nedir perlitli yapı tanımı petek tanımı primer yapı anlamı pulsu yapı ne demek sekonder yapı nedir sınai yapı çözümlemesi sınıfsal yapı tanımı sıradüzensel yapı sistem anlamı solenoid yapı ne demek solenoit yapı nedir somut tanımı sonuç anlamı sosyal yapı anlamı strüktür ne demek suverilmiş yapı sürekli yapı nedir sütun tanımı tabanca anlamı tam yapı ne demek tarımsal yapı nedir tavlı yapı tanımı temel yapı (bünye) terim ne demek tersiyer yapı anlamı toplumsal yapı ne demek tümü nedir tümüne tanımı türk nedir türlü anlamı uygulayım ne demek uygun isminin anlamı uygunluk nedir uyumlu yapı tanımı uyumsuz yapı anlamı uzamsal yapı ne demek varlık tanımı veya nedir widmanstaetten yapı yalın anlamı yalın yapı tanımı yan yapı anlamı yapı adası ne demek yapı alanı nedir yapı arabalığı tanımı yapı araştırması yapı biçimi anlamı yapı biçimleri ne demek yapı bileşeni nedir yapı bilgisi tanımı yapı bilimi anlamı yapı bilimsel ne demek yapı biriktirimi yapı bölgesi nedir yapı çeliği tanımı yapı çizgisi anlamı yapı danışma örgütü yapı değişmesi ne demek yapı denetleme düzlemi yapı derinliği nedir yapı derneği tanımı yapı durumu anlamı yapı eğrileri ne demek yapı ekleri nedir yapı elemanı tanımı yapı enstitüsü anlamı yapı formülü ne demek yapı geçerliği nedir yapı gelimi tanımı yapı gereçleri anlamı yapı girişimcisi yapı girişimi ne demek yapı içi yoğunluğu yapı işleyimi nedir yapı iyesi tanımı yapı kerestesi anlamı yapı kooperatifi yapı kurucu ne demek yapı kusuru nedir yapı malzemesi tanımı yapı oluru anlamı yapı oylumu ne demek yapı öğesi nedir yapı plakası tanımı yapı saycası anlamı yapı tasarımı ne demek yapı taslağı nedir yapı taşı tanımı yapı taşı yerde kalmaz yapı uzmanı anlamı yapı ve işyeri kooperatifleri yapı vergisi ne demek yapı yanaçları nedir yapı yasağı tanımı yapı yasaları anlamı yapı yerbölümü ne demek yapı yeri nedir yapı yoğunluğu tanımı yapı yöntemi anlamı yapı yüksekliği yapıbilgisi ne demek yapıcak nedir yapıcı tanımı yapıcı düşünme anlamı yapıcılıh ne demek yapıcılık nedir yapıdüzen yönetmeliği yapıgiyimi tanımı yapık anlamı yapıklanmak ne demek yapıkmak nedir yapılabilirlik tanımı yapılabilme anlamı yapılabilmek ne demek yapılagelmek nedir yapılanabilme tanımı yapılanabilmek anlamı yapılandırabilme yapılandırabilmek yapılandırma ne demek yapılandırmak nedir yapılanma tanımı yapılanmak anlamı yapılaşma ne demek yapılaşmak nedir yapılaşmamış davranış yapılaştırma tanımı yapılaştırmak anlamı yapılcan ne demek yapıldak nedir yapıldamak tanımı yapıldatmak anlamı yapılgan ne demek yapılı nedir yapılı soru tanımı yapılıh anlamı yapılık ne demek yapılık genişlemesi yapılıkçılık nedir yapılıpınar tanımı yapılış anlamı yapılış örneksemesi yapılma ne demek yapılmak nedir yapılmaklık tanımı yapılmış mal anlamı yapım ne demek yapım alanı nedir yapım anamalı tanımı yapım anlaşmaları yapım bilgisi anlamı yapım borçları ne demek yapım bölümü nedir yapım dizgesi tanımı yapım ederi anlamı yapım eki ne demek yapım gideri nedir yapım giderleri yapım gizleri tanımı yapım görevlisi yapım görevlisi yardımcısı yapım görgüleri yapım hakları anlamı yapım imleri ne demek yapım indirimleri yapım işleyimi nedir yapım iyeliği tanımı yapım iyeliği hakları yapım iyeliği müdürlüğü yapım iyeliği temsilcisi yapım iyeliğini koruma bürosu yapım iyeliğini sınırlama yapım iyeliğini uluslararası koruma yapım iyeliğini uluslararası koruma derneği yapım iyeliğinin korunması yapım kuralları yapım kuruluşu anlamı yapım merkezi ne demek yapım modelleri yapım öncüsü nedir yapım özelliği tanımı yapım resimleri yapım sigortası yapım sonucu anlamı yapım sözleşmesi yapım süresi ne demek yapım takımı nedir yapım tarihi tanımı yapım tekniği anlamı yapım toplantısı yapım toplumbilimi yapım tümdeğeri yapım ve kuruluş gereçleri yapım yerbölümü yapım yerbölümü katsayısı yapım yeri ne demek yapım yeri imi nedir yapım yordamı tanımı yapım yönetmen yardımcısı yapım yönetmeni yapım yöntemi anlamı yapımcı ne demek yapımcı satış ederi yapımcılar birliği yapımcılık nedir yapımcı-yönetmen yapımcı-yönetmen-oyunluk yazarı yapımda uygulama yeteneği yapımda uygulanabilir bulgular yapımda yararlanma yapımevi tanımı yapımevi bakım ve onarım durdurumu yapımevi ederi anlamı yapımın gelişmesini önlemek yapımsal buluş ne demek yapımsal gözdeğmelik yapımsal muska nedir yapımsal yararlanma yapımsal yararlılık yapın tanımı yapın uzmanı anlamı yapınca ne demek yapıncah nedir yapıncak ne demek yapıncı tanımı yapınçı anlamı yapındırma ne demek yapındırmak nedir yapınma tanımı yapınmak anlamı yapıntı ne demek yapıntıcı nedir yapıntıcılık tanımı yapıntılı anlamı yapıntısal ne demek yapıoluş nedir yapıp etmek tanımı yapırdak anlamı yapıri ne demek yapısal nedir yapısal biçimler yapısal bozukluk yapısal çizge tanımı yapısal dekor anlamı yapısal denge ne demek yapısal dil bilimi yapısal enflasyon yapısal eşiz nedir yapısal eşyükselti eğrileri yapısal formül tanımı yapısal gen anlamı yapısal işsizlik yapısal izomerler yapısal katman eksikliği yapısal özellikler yapısal ruhbilim yapısal sermaye yapısal simge ne demek yapısal su nedir yapısal uyum kolaylığı yapısal uyum kredileri yapısal uyumsuzluk yapısal yerbilim yapısal yüz tanımı yapısalcı anlamı yapısalcı dil bilimi yapısalcılık ne demek yapısallaşma nedir yapısallaşmak tanımı yapısallık anlamı yapısız soru ne demek yapış nedir yapış yapış tanımı yapışabilme anlamı yapışabilmek ne demek yapışak nedir yapışakot tanımı yapışdırmak anlamı yapışdurmak ne demek yapışıcı sap nedir yapışık tanımı yapışık çeneliler yapışıklık anlamı yapışıklık ilkesi yapışım ne demek yapışıverme nedir yapışıvermek tanımı yapışkan anlamı yapışkan balığı yapışkan balığıgiller yapışkan disk ne demek yapışkan eriyikli işleme yapışkan filtre yapışkan otu nedir yapışkan plâklar yapışkan yumurtalar yapışkanbalığıgiller yapışkanlık tanımı yapışlanmak anlamı yapışlı ne demek yapışma nedir yapışma süresi tanımı yapışmak anlamı yapıştırabilme ne demek yapıştırabilmek yapıştırıcı nedir yapıştırıcılık tanımı yapıştırılma anlamı yapıştırılmak ne demek yapıştırıverme nedir yapıştırıvermek yapıştırma tanımı yapıştırma aygıtı yapıştırma masası yapıştırma resim yapıştırmak anlamı yapıştırtma ne demek yapıştırtmak nedir yapıt tanımı yapıt hakkı anlamı yapıt hakkı belgesi yapıt hakkı bildirimi yapıt hakkı isteğinin kütüğe yazımı yapıt hakkı iyesi yapıt hakkı kitaplığı yapıt hakkı konusu yapıtların bölümlemeleri yapıt hakkı kütüğü yapıt hakkı negatifi yapıt hakkı odası yapıt hakkı olan yapıt yapıt hakkı olan yapıtların sınıflandırılması yapıt hakkı ödemeliği yapıt hakkı tarihi yapıt hakkı tüzesi yapıt hakkı yasası yapıt hakkına elatma yapıt hakkını yenileme yapıt hakkının aktarımı yapıt hakkının kiralanması yapıt hakkının korunması yapıt hırsızlığı yapıt iyeleri birliği yapıt iyeliği ne demek yapıt iyeliği belirgesi yapıt iyeliği kuramı yapıt iyeliğinin aktarımı yapıt iyesi nedir yapıt iyesinin adını koymama yapıt iyesinin hakları yapıt kazancı tanımı yapıt kazançları yapıt kazançları ayrılığı yapıt kazançlarının vergilendirilmesi yapıt niteliğinde olmayan ürünler yapıt ücreti anlamı yapıt yaratma ne demek yapıt yaratmak nedir yapıta katılma tanımı yapıtasar anlamı yapıtasarcılık ne demek yapıtı satışa çıkarma yapıtın adı nedir yapıtın biçimi tanımı yapıtın devletçe denetlenmesi yapıtın dış görünüşü yapıtın imi anlamı yapıtın kamuya sunulması yapıtın koruma süresi yapıtın köken ülkesi yapıtın kütüğe yazımı yapıtta çok iyelik yapıtta değişikliği önleme yapıtta iyeler birliği yapıverme ne demek yapıvermek nedir yapıyeri tanımı yasa nedir yasal anlamı yasaya uygunluk yatay yapı ne demek yelken nedir yelkenli tanımı yerbilim anlamı yerine ne demek yerkabuğu nedir yuvarlak yapı tanımı yüzey merkezli kübik yapı yüzey özekli küpsel yapı yüzey özekli yapı

Yapı Oyunları