YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Ekonomi Terimleri Sözlüğü

acil ihtiyaç kredisi
açık piyasa
aksiyoner
aktarma
aktüer
aktüeryal
alacaklandırmak
anapara
apel
aralık
artık değer
artık emek
arz talep kanunu
az alıcı
blokaj
bloke etmek
bloke para
borsa
cari gider
cari ücret
change
çelik yakalı
çevrilgen
çevrilgenlik
dalgalanmaya bırakmak
dalgalı borçlar
dar aralık
darboğaz
deflasyon
değer artırma
dekont
denge fiyatı
dengelem
depresyon
dış borçlanma
dış pazar
dış ticaret
dinamik analiz
döviz
döviz işlemi
döviz kuru
efektif döviz
ek gün
emisyon
emlak vergisi
enflasyon
enflasyonist
factoring
faiz fiyatı
faiz oranı
fak fuk fonu
fasıl
ferdî kaza sigortası
finansman
hacimsiz
hazcı
hazcılık
hedonist
iç borç
ihracat
indirimli satış
istikrar
işlem
işlem görmek
işlenti
kalkınma hızı
kalkınmak
kapitalizasyon
kapitalizm
kâr
karma ekonomi
katılma belgesi
katlı kur
katma bütçe
katma değer vergisi
kesinti
konkordato
konsolide
konsolide bütçe
kontenjan
konvertibl
koruma
korumacı
kota
kredi limiti
kredi sözleşmesi
kriz yönetimi
likit
maliyet
matrah
menkul kıymetler
mevduat
mikrokredi
müterakki vergi
nema
nominal değer
oligopol
öz kaynak
para
para basma
para şişkinliği
pay
pay senedi
piyasa kurucu
prim
rantabilite
reeskont
repo
sanayi yatırımı
sayım vergisi
serbest mıntıka
serbestlik
spot
spot alım
stok
tekelci anamalcılık
temerrüt
tröst
üretim artığı
üretim güçleri

Ekonomi Terimleri sözlüğünde Ekonomi terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.